Personel Birimi
24 Mart 2023

Görev ve Sorumluluklar:

 • Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Çalışanların özlük hakları, işe başlama, işten ayrılma, atama, izin, emeklilik vb. bütün işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde, personelin atama talepleri veya yer değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Personelin; yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve ücretsiz izin işlemlerini mevzuatın öngördüğü şekilde ve sürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürütmek ve takibini yapmak.
 • Personelin mal bildirimine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Personel kayıtlarını sürekli güncellemek.
 • Personelin yurt içi görevlendirmelerine yönelik gerekli onayları almak, yurt dışına yönelik görevlendirme için ilgili Bakanlık birimine yazı yazmak, konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kişisel dosya hazırlamak ve muhafaza etmek.
 • Gerektiğinde ödüllendirme yöntemleri konusunda yönetime önerilerde bulunmak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, personelinin özlük işlerine ait işlemler ile birimimizce yürütülmek üzere verilen diğer görevler yerine getirilmektedir. 
 • Bu çerçevede, göreve başlayış, ayrılış, emeklilik, sendika, askerlik, disiplin, yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, ücretsiz izin, giyim yardımı, atama talepleri, 6 ayda bir yenilenen uzun süreli görevlendirmeler v.b. özlük işleri ile mal bildirimi, kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler, şahsi dosyaların tutulması, personelin kimlik/giriş kartına ilişkin yazışmalar ve işlemler birimimizce yürütülmektedir.
 

IMG_2339.JPG

Personel Şefi  Rahmi UYGUN                            Tıbbı Sekreter Abdulvahap BİROĞUL
                                            İletişim:  0466412 2008