Personel Birimi
07 Haziran 2024

Görev ve Sorumluluklar:

  • Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
  • Çalışanların özlük hakları, işe başlama, işten ayrılma, atama, izin, emeklilik vb. bütün işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
  • Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği çerçevesinde, personelin atama talepleri veya yer değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Personelin; yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve ücretsiz izin işlemlerini mevzuatın öngördüğü şekilde ve sürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürütmek ve takibini yapmak.
  • Personelin mal bildirimine ilişkin işlemleri yürütmek.
  • Personel kayıtlarını sürekli güncellemek.
  • Personelin yurt içi görevlendirmelerine yönelik gerekli onayları almak, yurt dışına yönelik görevlendirme için ilgili Bakanlık birimine yazı yazmak, konu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
  • Kişisel dosya hazırlamak ve muhafaza etmek. Gerektiğinde ödüllendirme yöntemleri konusunda yönetime önerilerde bulunmak.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, personelinin özlük işlerine ait işlemler ile birimimizce yürütülmek üzere verilen diğer görevler yerine getirilmektedir. 
  • Bu çerçevede, göreve başlayış, ayrılış, emeklilik, sendika, askerlik, disiplin, yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, ücretsiz izin, giyim yardımı, atama talepleri, 6 ayda bir yenilenen uzun süreli görevlendirmeler v.b. özlük işleri ile mal bildirimi, kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeler, şahsi dosyaların tutulması, personelin kimlik/giriş kartına ilişkin yazışmalar ve işlemler birimimizce yürütülmektedir.        

          Personellerimiz:
          Personel Şefi Rahmi UYGUN
         

          Birim İletişim:  0466412 2008