Kalite Yönetimi
01 Kasım 2022

Görev Tanımı:

 • Sağlıkta Kalite Standartlarını (SKS) yürütmek. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 •  SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol eder, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonunu takip eder.
 • Güvenli raporlama sistemi form bildirimlerinin (GRS) yönetim, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 •  Kalite Yönetim Birimi’ ne üye olarak katılarak, Hasta güvenliği ve Çalışan güvenliği çalışmalarının kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (DÖF) yönetimi, kontrol-takip ve sonuçlandırma işlemlerini yapmak.
 •  Birimleri adına uygun görülen birim çalışanlarını ‘’Kalite Bölüm Sorumlusu’’olarak tanımlamak ve yedekleri ile beraber SKS Kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Hastanemizde yapılan ve yapılması gereken Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimi, hizmet içi eğitimleri, genel-bölüm uyum eğitimleri, hasta / hasta yakınları eğitimi ile planlanan eğitimlerin zamanında yapılmasının kontrolü –takibi ile sonuçlandırmasını sağlamak.
 •  Kalite yönetim faaliyetlerinin başarıya ulaşması için; Hastanedeki fiziksel durum ve işleyişi ile ilgili aksaklıkları tespit emek amacıyla üçer aylık periyotlarda yapılan bina turlarını “Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü ve teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip ile” organize etmek.
 •  Güvenlik kodlarının (Mavi-Pembe-Beyaz) kontrol-takip işlemleri ile düzenli Eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Öz değerlendirmeleri planlamak, yönetmek ve sonuçlandırmak, üst yönetime sonuç raporu sunmak.
 • Hasta / hasta yakını memnuniyet anketi (her ay) ile çalışan (yılda 2 kez) memnuniyeti anketlerinin yapılması / yaptırılması ve birim çalışanı tarafından hazırlanan raporu değerlendirerek yönetimle paylaşmak varsa olumsuzluklar için gereken tüm tedbirleri uygulamaya geçirilmesini sağlamaktır.
 •  Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek
 •  Komitelerin yaptığı toplantıların takibini yapar.
 • Hastane idaresi ve Sağlık Müdürlüğüne kalite ve istatistik kapsamında taleplerini yerine getirmek.


Kalite Yönetim Direktörü : Uzm. Tülay BAYRAMOĞLU

İletişim: 0466 415 25 75 – 20 17